11.

Name

Address

Sr. No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adv. Shri. Vaibhav Sadashivrao Patil

KARAD

SHRI. SHANKAR NEWANDRAM BUDHAWANI

Shri. PANDURANG TUKARAM PATIL

This Site Developed By Sun Shine Pvt. Ltd. Vita

This page last modified on Thursday, June 27, 2013

Designation

CHAIRMAN

VITA

Shri. Suryakant Tukaram Nikam

SHRI. lamxan dhondi kasture

vice-CHAIRMAN

PRINCIPAL/SECRETARY

vita

MEMBER

VITA

VITA

SANGLI

BIJAPUR

PUNE

Shri. Vishal Sadashivrao Patil

MEMBER

MEMBER

INDUSTRY REPRESENTATIVE

AICTE NOMINATED MEMBER

DTE NOMINATED MEMBER

MSBTE NOMINATED MEMBER

sHRI. PRASAD VASANTRAO PATREKAR

SHRI. VISHAL VASANT DALVI

-------------------" "---------------------

Governing Body

SHRI. PRABHAKAR VITHTHAL SARODE

PUNE

PUNE

PUNE

dr. m. r. chitlange

aaaaaaaaaaaaiii